Beth Sydd Ymlaen/What's On

• Mynediad i'r Ardd / Entry to the Garden

Tocynnau ar gyfer fynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Tickets for entry to the National Botanic Garden of Wales.


* Cadw Gwenyn Ymarferol - Practical Beekeeping

Mae dau gwrs, yn dechrau ddydd Iau Mehefin 6 a ddydd Iau Gorffenaf 11, ac yn rhedeg 10yb-3.30yp bob dydd Iau am bum wythnos.

Bydd y cwrs yn ymdrin â phob agwedd o gadw gwenyn ac mae’n ymarferol iawn. Darperir theori sylfaenol sy’n ymwneud â chadw gwenyn, ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol arall y bydd angen i chi ddechrau’r hobi hynod ddiddorol a gwerth chweil hwn.

Bydd siwtiau gwenyn a menig yn cael eu darparu ac argymhellir bod esgidiau cadarn yn cael eu gwisgo.

Cost y cwrs yw £225 y person (aelodau £202.50)


There are two courses,beginning on Thursday June 6 and Thursday July 11 and running 10am-3.30pm every Thursday for five weeks.

The course will cover all aspects of beekeeping and is very much hands-on. Basic theory involved in keeping bees is provided, along with other useful information you’ll need to start this fascinating and rewarding hobby.

Bee suits and gloves will be provided and it is recommended that sturdy outdoor boots/wellingtons are worn.

Cost of the course is £225 per person (members £202.50).


* Cosmetig y Gegin - Kitchen Cosmetics

A oes diddordeb gyda chi i gynhyrchu cosmetig syml adref? Os oes, yna ymunwch gyda Martin, gwarchodwr gwenyn yr Ardd, am weithdy. Byddwch yn dysgu sut i wneud sebon syml ond effeithiol gan ddefnyddio eitemau byddwch fel arfer yn cadw yn y gegin, neu sydd ar gael o’r siop. Byddwch hefyd yn gwneud balm gwefusau i fynd adre gyda chi. Sesiwn hanner diwrnod ydyw, sydd yn cyflwyno chi i’r byd hyfryd o gosmetig naturiol ac yn defnyddio defnydd fel mêl a chwyr gwenyn oddi wrth wenyn yr Ardd.
£50 y person (aelodau £45)Are you interested in making simple cosmetics at home? If so, why not join our resident Beekeeper Martin, for one of his kitchen cosmetic courses. You will learn how to make an effective but really simple soap using items that you can normally find in your kitchen or are readily available from supermarkets. You will also produce your own lip balm to take away with you, as well as a sample of the soap. This half day session introduces you to the wonderful world of natural cosmetics and uses materials, such as honey and beeswax, sourced from our own bees.
£50 per person (members £45)


* Creu Canhwyllau - Candle-Making

Mae pawb yn hoff o ganhwyllau, boed yn ddefnyddiol neu i addurno. Ymunwch â Martin gwarchodwr yr Ardd i ddysgu am ganhwyllau cwyr a'r dulliau gwahanol i'w cynhyrchu. Byddwch yn dysgu sut i wneud ganhwyllau sydd wedi eu rolio, canhwyllau sydd wedi eu credu mewn mold, a chanhwyllau gwaith llaw, yn labordy gwyddoniaeth yr Ardd.
Mae'r sesiwn hanner diwrnod yn cynnwys eich defnydd, sawl mold a chwyr wrth ein gwenyn ni. Dysgwch am hanes ganhwyllau cwyr a'u manteision wedi eu cymharu gyda chanhwyllau paraffin neu soia.
£50 y person (aelodau £45)Everyone loves candles, whether decorative or functional. Why not join our resident beekeeper Martin to learn more about beeswax candles and the different methods using to produce them? Learn how to make simple rolled candles, moulded candles and hand-made dipped candles in the comfort of science lab workshop.
This half day session provides all the materials required, including a range of moulds and beeswax from our own bees. Learn about the history of beeswax candles and their benefits compared to more commercial paraffin or soya wax alternatives.
£50 per person (members £45)


* Mercher Mwdlyd/Welly Wednesday 11:00-12:00

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored.

Dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn - 1 tocyn = 1 plentyn.

O hyn ymlaen, fydd Dydd Mercher Mwdlyd gyda ffi archebu o £1* ar gyfer pob plentyn ac mae mynediad arferol i'r Ardd Fotaneg yn berthnasol. Mae mynediad i'r Ardd dal am ddim i Aelodau'r Ardd.

*Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi archebu o £1.Welly Wednesday features an hour of fun outdoor activities.

No more than 2 children per adult - 1 ticket = 1 child.

Welly Wednesday now has a £1 booking fee* for every child and normal Botanic Garden admission applies. Free Garden entry still applies to Garden Members.

*Please note that the £1 booking fee is non-refundable.


* Mercher Mwdlyd/Welly Wednesday 13:00-14:00

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored.

Dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn - 1 tocyn = 1 plentyn.

O hyn ymlaen, fydd Dydd Mercher Mwdlyd gyda ffi archebu o £1* ar gyfer pob plentyn ac mae mynediad arferol i'r Ardd Fotaneg yn berthnasol. Mae mynediad i'r Ardd dal am ddim i Aelodau'r Ardd.

*Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi archebu o £1.Welly Wednesday features an hour of fun outdoor activities.

No more than 2 children per adult - 1 ticket = 1 child.

Welly Wednesday now has a £1 booking fee* for every child and normal Botanic Garden admission applies. Free Garden entry still applies to Garden Members.

*Please note that the £1 booking fee is non-refundable.


AG/EHE-Garddwriaeth Horticulture Oedran/Age 8-12

Mae’r wers yma yn rhan o gwrs 2 flynydd ac ar gael i deuluoedd sydd gan aelodaeth addysg i’r Ardd ac yn byw yn Sir Gaerfyrddin neu Abertawe. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r wers yma, archebwch eich lle ar y linc isod.


This lesson is a part of a two year course and is available to families who have an education membership to the Garden and live in Carmarthenshire or Swansea. If you are interested in attending this session, please book your place via the link below.


AG/EHE-Garddwriaeth/Horticulture Oed/Age 12-16

Mae’r wers yma yn rhan o gwrs 2 flynydd ac ar gael i deuluoedd sydd gan aelodaeth addysg i’r Ardd ac yn byw yn Sir Gaerfyrddin neu Abertawe. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r wers yma, archebwch eich lle ar y linc isod.


This lesson is a part of a two year course and is available to families who have an education membership with the Garden and live in Carmarthenshire or Swansea. If you are interested in attending our sessions, please book your place via the link below.


AG/EHE-Tyfu a Thu Allan/Outdoor Ed

Mae’r wers yma ar gael i deuluoedd sydd gan aelodaeth addysg i’r Ardd ac yn byw yn Sir Gaerfyrddin neu Abertawe. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r wers yma, archebwch eich lle ar y linc isod.


This lesson is available to families who have an education membership to the Garden and live in Carmarthenshire or Swansea. If you are interested in attending our sessions, please book your place via the link below.


AG/EHE-Tyfu a Thu Allan/Outdoor Ed Oed/Age 5-7

Mae’r wers yma ar gael i deuluoedd sydd gan aelodaeth addysg i’r Ardd ac yn byw yn Sir Gaerfyrddin neu Abertawe. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu'r sesiwn yma, archebwch eich lle ar y linc isod.


This lesson is available to families who have an education membership to the Garden and live in Carmarthenshire or Swansea. If you are interested in attending this lesson, please book your place via the link below.


Ardaloedd Tyfu Planhigion/Plant Growing Areas

Taith Tu ôl i'r Llen - Ardaloedd Tyfu Planhigion - Archwiliwch y meithrinfeydd lle mae planhigion yn cael eu tyfu ar gyfer yr Ardd Fotaneg a lle mae planhigion prin yn cael eu cartrefu.

1.00 i 2.00yp ar
2 Awst, 6 Medi, 4 Hydref, 1 Tachwedd

Mae mynediad i'r Ardd yn berthnasol i'r rhai nad ydynt yn aelodau.

Polisi Ad-daliad: Dim Ad-daliadau


Behind the Scenes Tour - Plant Growing Areas - Explore the nurseries where plants are grown for the Botanic Garden and where rare plants are housed.

1.00 to 2.00pm on
2 August, 6 September, 4 October, 1 November.

Normal admission applies to non-members.

Refund Policy: No refunds.


Canolfan Wyddoniaeth/Science Centre

Taith Tu ôl i'r Llen - Canolfan Wyddoniaeth - Dysgwch fwy am y gwaith gwyddonol bwysig sy'n digwydd yma.

2.30 i 3.30yp ar
2 Awst, 6 Medi, 4 Hydref, 1 Tachwedd

Mae mynediad i'r Ardd yn berthnasol i'r rhai nad ydynt yn aelodau.

Polisi Ad-daliad: Dim Ad-daliadau


Behind the Scenes Tour - Science Centre - Discover more about the important scientific work taking place here.

2.30 to 3.30pm on
2 August, 6 September, 4 October, 1 November.

Normal admission applies to non-members.

Refund Policy: No refunds.


Dan y Ty Gwydr Mawr/Under the Great Glasshouse

Taith Tu ôl i'r Llen - Dan y Tŷ Gwydr Mawr - Archwiliwch y lefel tanddaearol hon a dysgwch fwy am sut mae'r adeilad eiconig hwn yn cael ei redeg.

11yb i 12yp ar
2 Awst, 6 Medi, 4 Hydref, 1 Tachwedd

Mae mynediad i'r Ardd yn berthnasol i'r rhai nad ydynt yn aelodau.

Polisi Ad-daliad: Dim Ad-daliadau


Behind the Scenes Tour - Under the Great Glasshouse - Explore this subterranean level and find out more about how this iconic building is run.

11am to 12pm on
2 August, 6 September, 4 October, 1 November.

Normal admission applies to non-members.

Refund Policy: No refunds.


Disgo Tawel - Silent Disco

Ymunwch â ni ddydd Gwener 9 Awst ar gyfer Disgo Tawel cyntaf erioed Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Gwisgwch eich clustffonau a dawnsiwch y noson i ffwrdd ymhlith botaneg Môr y Canoldir y Tŷ Gwydr Mawr.

Mae'r ffonau pen diwifr yn caniatáu ichi symud o gwmpas yn rhydd fel y gallwch brofi a darganfod botaneg o California, Awstralia, Ynysoedd Dedwydd, Chile, De Affrica a Môr y Canoldir wrth i chi deithio o amgylch y Tŷ Gwydr Mawr eiconig yn dawnsio i'ch hoff alawon. Mae'r clustffonau wedi'u rhaglennu gyda thair sianel sy'n eich galluogi i ddewis y gerddoriaeth sy'n addas i chi.

Mae tocynnau yn £10 i Oedolion a £6 i Blant.

Rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae gostyngiad o 10% ar gael i Aelodau. Atgoffir aelodau i ddod â'u cardiau aelodaeth i ddilysu tocynnau am bris gostyngol.

Bydd y Caffi Med (sydd wedi'i leoli o fewn y Tŷ Gwydr Mawr) ar agor yn ystod y digwyddiad hwn yn gweini byrbrydau ysgafn a diodydd am gyfnod.

Polisi Ad-daliad - Dim Ad-daliadau.
Os bydd gwres eithafol, bydd y Disgo Tawel yn cael ei symud i'r Ardd Ddeu-fur yr un mor hudolus.

Gatiau'n agor am 6yh.


Join us on Friday 9th August for the National Botanic Garden of Wales?s first ever Silent Disco.

Don your headphones and dance the night away amongst the Mediterranean botanicals of the Great Glasshouse.

The wireless head phones allow you to move around freely so you can experience and discover botanicals from California, Australia, Canary Islands, Chile, South Africa and the Mediterranean whilst you travel around the iconic Great Glasshouse dancing to your favourite tunes. The headphones are programmed with three channels enabling you to choose the music that suits you.

Tickets are £10 for Adults and £6 for Children.

Children under the age of 18 must be accompanied by an adult.

A 10% discount is available for Members. Members are reminded to bring their memberships cards to validate discounted tickets.

The Med Café (situated within the Great Glasshouse) will be open during this event serving light snacks and drinks for the duration.

Refund Policy - No Refunds
In the event of extreme heat, the Silent Disco will be moved to the equally enchanting Double Walled Garden.

Gates open at 6pm.


Sinema Awyr Agored/Outdoor Cinema - Encanto

Sinema Awyr Agored - Encanto
Ymunwch â ni'r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o'n rhaglen ddigwyddiadau gyda'r nos 'Nosweithiau Haf' sydd wedi'i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd ein dangosiad cyntaf o'r noson yn cael ei chynnal ddydd Gwener 5 Gorffennaf am 6yp. Mae Encanto gan Walt Disney Animation Studios yn adrodd hanes teulu rhyfeddol, y Madrigals, sy'n byw yn gudd ym mynyddoedd Colombia, mewn tŷ hudol, mewn tref fywiog, mewn lle rhyfeddol, swynol o'r enw Encanto.

Dim ond ar ôl 4yp y caniateir mynediad i'r Ardd i ymwelwyr sy'n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.
Bydd bwyd a diod ar gael i'w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â'u cadeiriau gwersylla a'u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad - Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.


Outdoor Cinema - Encanto

Join us this Summer for an amazing outdoor cinema experience as part of our 'Summer Nights' evening events programme situated within the beautiful grounds of the National Botanic Garden of Wales.

Our first Showing of the evening will be taking place on Friday 5th July at 6pm. Walt Disney Animation Studios' "Encanto" tells the tale of an extraordinary family, the Madrigals, who live hidden in the mountains of Colombia, in a magical house, in a vibrant town, in a wondrous, charmed place called an Encanto.

Visitors purchasing tickets for Outdoor Cinema experience will only be permitted entry to the Garden after 4pm.

Food & Beverages will be available to purchase throughout the evening.

Visitors are encouraged to bring their own camping chairs and picnic blankets.

This is an outdoor event please come dressed for the weather.

Refund Policy - No Refunds

This event will only be cancelled in the event of extreme wind or rain. If the event does not go ahead you will be entitled to attend another cinema evening at the Garden or a full refund.


Sinema Awyr Agored/Outdoor Cinema - Frozen

Sinema Awyr Agored - Frozen
Ymunwch â ni'r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o'n rhaglen ddigwyddiadau gyda'r nos 'Nosweithiau Haf' sydd wedi'i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd ein dangosiad cyntaf o'r noson yn cael ei chynnal ddydd Gwener 6 Medi am 6yp. Pan fydd y Frenhines Elsa newydd ei choroni yn defnyddio ei phŵer ar ddamwain i droi pethau'n rhew i felltithio ei chartref mewn gaeaf diderfyn, mae ei chwaer, Anna, yn ymuno â dyn mynydd, ei garwr chwareus, a dyn eira i newid cyflwr y tywydd.

Dim ond ar ôl 4yp y caniateir mynediad i'r Ardd i ymwelwyr sy'n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.
Bydd bwyd a diod ar gael i'w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â'u cadeiriau gwersylla a'u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad - Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.


Outdoor Cinema - Frozen

Join us this Summer for an amazing outdoor cinema experience as part of our 'Summer Nights' evening events programme situated within the beautiful grounds of the National Botanic Garden of Wales.

Our first Showing of the evening will be taking place on Friday 6th September. When the newly crowned Queen Elsa accidentally uses her power to turn things into ice to curse her home in infinite winter, her sister, Anna, teams up with a mountain man, his playful reindeer, and a snowman to change the weather condition.

Visitors purchasing tickets for Outdoor Cinema experience will only be permitted entry to the Garden after 4pm.

Food & Beverages will be available to purchase throughout the evening.

Visitors are encouraged to bring their own camping chairs and picnic blankets.

This is an outdoor event please come dressed for the weather.

Refund Policy - No Refunds

This event will only be cancelled in the event of extreme wind or rain. If the event does not go ahead you will be entitled to attend another cinema evening at the Garden or a full refund.


Sinema Awyr Agored/Outdoor Cinema - Ghostbusters

Sinema Awyr Agored - Ghostbusters: Afterlife
Ymunwch â ni'r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o'n rhaglen ddigwyddiadau gyda'r nos 'Nosweithiau Haf' sydd wedi'i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ein hail ddangosiad o'r noson ar ddydd Gwener 6 Medi am 8yh fydd Ghostbusters Afterlife (2021) gan Jason Reitman a'r cynhyrchydd Ivan Reitman fydd y bennod nesaf yn y bydysawd Ghostbusters gwreiddiol. Yn Ghostbusters: Afterlife, pan fydd mam sengl a'i dau blentyn yn cyrraedd tref fach, maent yn dechrau darganfod eu cysylltiad â'r ysbrydion gwreiddiol a'r etifeddiaeth gyfrinachol a adawodd eu tad-cu ar ôl. Ysgrifennwyd y ffilm gan Gil Kenan a Jason Reitman.

Dim ond ar ôl 7yh y caniateir mynediad i'r Ardd i ymwelwyr sy'n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i'w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â'u cadeiriau gwersylla a'u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad - Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.


Outdoor Cinema - Ghostbusters: Afterlife

Join us this Summer for an amazing outdoor cinema experience as part of our 'Summer Nights' evening events programme situated within the beautiful grounds of the National Botanic Garden of Wales.

Our second showing of the evening on Friday 6th September at 8pm will be Ghostbusters Afterlife (2021). From director Jason Reitman and producer Ivan Reitman comes the next chapter in the original Ghostbusters universe. In Ghostbusters: Afterlife, when a single mom and her two kids arrive in a small town, they begin to discover their connection to the original ghostbusters and the secret legacy their grandfather left behind. The film is written by Gil Kenan & Jason Reitman.

Visitors purchasing tickets for Outdoor Cinema experience will only be permitted entry to the Garden after 7pm.

Food & Beverages will be available to purchase throughout the evening.

Visitors are encouraged to bring their own camping chairs and picnic blankets.

This is an outdoor event please come dressed for the weather.

Refund Policy - No Refunds

This event will only be cancelled in the event of extreme wind or rain. If the event does not go ahead you will be entitled to attend another cinema evening at the Garden or a full refund.


Sinema Awyr Agored/Outdoor Cinema - Grease

Sinema Awyr Agored - Mama Mia!
Ymunwch â ni'r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o'n rhaglen ddigwyddiadau gyda'r nos 'Nosweithiau Haf' sydd wedi'i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ein hail ddangosiad o'r noson ar nos Wener 23ain Awst am 8yh fydd Grease. Mae'r eiconau pop o'r 70au John Travolta ac Olivia Newton-John yn ymuno â rhai o hoff bersonoliaethau Hollywood yn y Valentine hwn i'r 1950au. Mae pethau'n wirioneddol hoppin' yn Rydell High pan mae Danny (Travolta) yn darganfod gwrthrych ei "Summer Lovin'" mae ffoi Sandy (Newton-John) wedi symud i'r dref ac wedi cofrestru yn ei ysgol. Rama-Lama Ding-Dong!

Dim ond ar ôl 7yh y caniateir mynediad i'r Ardd i ymwelwyr sy'n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i'w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â'u cadeiriau gwersylla a'u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad - Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.


Outdoor Cinema - Mama Mia

Join us this Summer for an amazing outdoor cinema experience as part of our 'Summer Nights' evening events programme situated within the beautiful grounds of the National Botanic Garden of Wales.

Our second Showing of the evening on Friday 23rd August at 8pm will be Grease. 70's pop icons John Travolta and Olivia Newton-John join some of Hollywood's old time favourite personalities in this valentine to the 1950's. Things are really hoppin' at Rydell High when Danny (Travolta) discovers the object of his "Summer Lovin'" fling Sandy (Newton-John) has moved to town and enrolled in his school. Rama-Lama Ding-Dong!

Visitors purchasing tickets for Outdoor Cinema experience will only be permitted entry to the Garden after 7pm.

Food & Beverages will be available to purchase throughout the evening.

Visitors are encouraged to bring their own camping chairs and picnic blankets.

This is an outdoor event please come dressed for the weather.

Refund Policy - No Refunds

This event will only be cancelled in the event of extreme wind or rain. If the event does not go ahead you will be entitled to attend another cinema evening at the Garden or a full refund.


Sinema Awyr Agored/Outdoor Cinema - Mama Mia

Sinema Awyr Agored - Mama Mia!
Ymunwch â ni'r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o'n rhaglen ddigwyddiadau gyda'r nos 'Nosweithiau Haf' sydd wedi'i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ein hail ddangosiad o'r noson ar ddydd Gwener 5 Gorffennaf am 8yh fydd Mamma Mia. Wedi'i lleoli ar ynys Roegaidd liwgar, mae'r plot yn gefndir i gyfoeth o ganeuon ABBA. Mae merch ifanc sydd ar fin priodi yn darganfod y gallai unrhyw un o dri dyn fod yn dad iddi. Mae'n gwahodd y tri i'r briodas heb ddweud wrth ei mam, Donna Sheridan (Meryl Streep), a oedd unwaith yn brif ganwr Donna a'r Dynamos. Yn y cyfamser, mae Donna wedi gwahodd ei chantorion wrth gefn, Rosie Mulligan (y Fonesig Julie Walters) a Tanya Wilkinson (Christine Baranski).

Dim ond ar ôl 7yh y caniateir mynediad i'r Ardd i ymwelwyr sy'n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i'w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â'u cadeiriau gwersylla a'u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad - Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.


Outdoor Cinema - Mama Mia

Join us this Summer for an amazing outdoor cinema experience as part of our 'Summer Nights' evening events programme situated within the beautiful grounds of the National Botanic Garden of Wales.

Our second Showing of the evening on Friday 5th July at 8pm will be Mamma Mia. Set on a colourful Greek island, the plot serves as a background for a wealth of ABBA songs. A young woman about to be married discovers that any one of three men could be her father. She invites all three to the wedding without telling her mother, Donna Sheridan (Meryl Streep), who was once the lead singer of Donna and the Dynamos. In the meantime, Donna has invited her back-up singers, Rosie Mulligan (Dame Julie Walters) and Tanya Wilkinson (Christine Baranski)

Visitors purchasing tickets for Outdoor Cinema experience will only be permitted entry to the Garden after 7pm.

Food & Beverages will be available to purchase throughout the evening.

Visitors are encouraged to bring their own camping chairs and picnic blankets.

This is an outdoor event please come dressed for the weather.

Refund Policy - No Refunds

This event will only be cancelled in the event of extreme wind or rain. If the event does not go ahead you will be entitled to attend another cinema evening at the Garden or a full refund.


Sinema Awyr Agored/Outdoor Cinema - Migration

Sinema Awyr Agored - Migration
Ymunwch â ni'r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o'n rhaglen ddigwyddiadau gyda'r nos 'Nosweithiau Haf' sydd wedi'i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd Sioe gyntaf y noson yn cael ei chynnal ar Nos Wener 23 Awst am 6yp. Mae Illumination, crewyr y comed?au poblogaidd Minions, Despicable Me, Sing a The Secret Life of Pets, yn eich gwahodd i hedfan i wefr yr anhysbys gyda gwyliau teuluol doniol, pluog fel dim arall yn y comedi gwreiddiol newydd llawn cyffro, Migration.

Dim ond ar ôl 4yp y caniateir mynediad i'r Ardd i ymwelwyr sy'n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.
Bydd bwyd a diod ar gael i'w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â'u cadeiriau gwersylla a'u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad - Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.


Outdoor Cinema - Migration

Join us this Summer for an amazing outdoor cinema experience as part of our 'Summer Nights' evening events programme situated within the beautiful grounds of the National Botanic Garden of Wales.

Our first showing of the evening will be taking place on Friday 23rd August at 6pm. Illumination, creators of the blockbuster Minions, Despicable Me, Sing and The Secret Life of Pets comedies, invites you to take flight into the thrill of the unknown with a funny, feathered family vacation like no other in the action-packed new original comedy, Migration.

Visitors purchasing tickets for Outdoor Cinema experience will only be permitted entry to the Garden after 4pm.

Food & Beverages will be available to purchase throughout the evening.

Visitors are encouraged to bring their own camping chairs and picnic blankets.

This is an outdoor event please come dressed for the weather.

Refund Policy - No Refunds

This event will only be cancelled in the event of extreme wind or rain. If the event does not go ahead you will be entitled to attend another cinema evening at the Garden or a full refund.


Sinema Awyr Agored/Outdoor Cinema - The Goonies

Sinema Awyr Agored - The Goonies
Ymunwch â ni'r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o'n rhaglen ddigwyddiadau gyda'r nos 'Nosweithiau Haf' sydd wedi'i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ein hail ddangosiad o'r noson ar nos Wener 2 Awst am 8yh fydd Y Goonies. Pan fydd band o ffrindiau plentyndod lleol yn galw eu hunain y Goonies baglu ar hen fap, cliwiau cyfrinachol sy'n arwain at drysor enwog môr-ladron drwg-enwog Willy Un Eyed yn cychwyn cenhadaeth wyllt i achub eu cartrefi. Gyda'r teulu troseddol Fratelli yn boeth ar eu llwybr, mae ras wyllt yn erbyn amser yn dechrau. Yn wyneb trapiau booby cymhleth Willy, a fydd y Goonies yn profi eu mettle? Ond pethau cyntaf yn gyntaf. A yw'r trysor chwedlonol yn real?

Dim ond ar ôl 7yh y caniateir mynediad i'r Ardd i ymwelwyr sy'n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i'w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â'u cadeiriau gwersylla a'u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad - Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.


Outdoor Cinema - The Goonies

Join us this Summer for an amazing outdoor cinema experience as part of our 'Summer Nights' evening events programme situated within the beautiful grounds of the National Botanic Garden of Wales.

Our second Showing of the evening on Friday 2nd August at 8pm will be The Goonies. When a band of local childhood friends calling themselves the Goonies stumble upon an old map, secret clues leading to the fabled treasure of notorious pirate One-Eyed Willy set in motion a wild mission to save their homes. With the criminal Fratelli family hot on their trail, a frantic race against time begins. Faced with Willy's complex booby traps, will the Goonies prove their mettle? But first things first. Is the mythical treasure real?

Visitors purchasing tickets for Outdoor Cinema experience will only be permitted entry to the Garden after 7pm.

Food & Beverages will be available to purchase throughout the evening.

Visitors are encouraged to bring their own camping chairs and picnic blankets.

This is an outdoor event please come dressed for the weather.

Refund Policy - No Refunds

This event will only be cancelled in the event of extreme wind or rain. If the event does not go ahead you will be entitled to attend another cinema evening at the Garden or a full refund.


Sinema Awyr Agored/Outdoor Cinema - Wonka

Sinema Awyr Agored - Wonka
Ymunwch â ni'r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o'n rhaglen ddigwyddiadau gyda'r nos 'Nosweithiau Haf' sydd wedi'i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd ein dangosiad cyntaf o'r noson yn cael ei chynnal ar Nos Wener 2 Awst am 6yp. Wonka ail-wneud 2023 Willy Wonka a?r ffatri siocledi ? llond bol o syniadau ac yn benderfynol o newid y byd un brathiad hyfryd ar y tro ? yn brawf bod y pethau gorau mewn bywyd yn dechrau gyda breuddwyd.

Dim ond ar ôl 4yp y caniateir mynediad i'r Ardd i ymwelwyr sy'n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.
Bydd bwyd a diod ar gael i'w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â'u cadeiriau gwersylla a'u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad - Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.


Outdoor Cinema - Wonka

Join us this Summer for an amazing outdoor cinema experience as part of our 'Summer Nights' evening events programme situated within the beautiful grounds of the National Botanic Garden of Wales.

Our first Showing of the evening will be taking place on Friday 2nd August at 6pm. Wonka the 2023 remake of Willy Wonka and the chocolate factory ? chock-full of ideas and determined to change the world one delectable bite at a time ? is proof that the best things in life begin with a dream.

Visitors purchasing tickets for Outdoor Cinema experience will only be permitted entry to the Garden after 4pm.

Food & Beverages will be available to purchase throughout the evening.

Visitors are encouraged to bring their own camping chairs and picnic blankets.

This is an outdoor event please come dressed for the weather.

Refund Policy - No Refunds

This event will only be cancelled in the event of extreme wind or rain. If the event does not go ahead you will be entitled to attend another cinema evening at the Garden or a full refund.


Twmpath

Twmpath yn yr ardd!

Ymunwch â ni am noson o gerddoriaeth a dawnsio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Perfformio a galw'r Twmpath fydd 'Jac Y do'. Ffurfiwyd y band yn 1987 yn Nyffryn Aman ac maent yn un o fandiau gwerin fwyaf blaenllaw Cymru. Mae'r band wedi perfformio ar draws y byd ac rydym yn gyffrous i'w cael nhw i berfformio yma yn yr Ardd o'r diwedd.

Mae Twmpath yn ddawns ysgubor draddodiadol Gymreig sy'n cynnwys band gwerin byw a galwr. Byddai'r dawnsfeydd yn digwydd ar draws neuaddau pentref yng Nghymru gan ddod â chymunedau at ei gilydd.

Mae'r digwyddiad hwn yn sicr o fod yn noson fywiog ac egniol. Erioed wedi mynychu Twmpath o'r blaen? Peidiwch â phoeni, mae'r noson yn addas ar gyfer pob oedran a gallu. Ddim eisiau dawnsio? Does dim rhaid i chi, dewch draw i wrando ar y gerddoriaeth a mwynhau'r bwyd a'r awyrgylch.

Digwyddiad awyr agored yw hwn a bydd yn cael ei gynnal yng nghanol yr Ardd ar Sgwâr y Mileniwm. Darperir byrddau a chadeiriau ond rydym yn croesawu ymwelwyr i ddod â'u cadeiriau neu rygiau picnic eu hunain. Os bydd glaw trwm bydd y digwyddiad hwn yn cael ei symud i leoliad dan do.

Dydd Gwener Awst 16eg 6.30yh
Oedolyn - £10
Plant - £6

Polisi Ad-daliad - Dim Ad-daliadau


Twmpath at the Garden!

Join us for an evening of live music and dancing at the National Botanic Garden of Wales.

Performing and calling the Twmapth will be 'Jac Y do'. The band formed in 1987 in Amman Valley and are one of Wales' foremost folk bands. The band has performed all over the world and we are excited to finally have them perform here at the Garden.

A Twmapth is a traditional Welsh barn dance involving a live folk band and a caller. The dances would happen across village halls in Wales bringing communities together.

This event is sure to be a lively and energetic evening. Never attended a Twmpath before? Don't worry, the evening is suitable for all ages and abilities. Don't want to dance? You don't have to, come along listen to the music and enjoy the food and atmosphere.

This is an outdoor event and will take place in the heart of the Garden on Millennium Square. Tables and chairs will be provided but we welcome visitors to bring their own chairs or picnic rugs. In the event of heavy rain this event will be moved to an indoor location.

Friday August 16th 6.30pm
Adult - £10
Children - £6

Refund Policy - No Refunds


 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru / National Botanic Garden of Wales

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Cofrestrwyd yng Nghymru Rhif 2909098 ac Elusen gofrestredig Rhif 1036354.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN. Ffôn 01558 667149


The National Botanic Garden is a company limited by guarantee. Registered in Wales with No. 2909098 and a Charity registered with No. 1036354.

National Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne, Carmarthenshire, SA32 8HN. Tel. 01558 667149