What's On

* Entry to the Garden

Tocynnau ar gyfer fynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Tickets for entry to the National Botanic Garden of Wales.


Cwrs Coginio - Cookery Course

Dysgwch sut i wneud Tarten Twmpath traddodiadol‚ sef tarten felys a sawrus yn cael ei gwneud o haenau o gennin‚ caws‚ afalau‚ mêl a chwstard.

Learn how to make the traditional Tarten Twmpath‚ a sweet and savoury tart made with layers of leeks‚ cheese‚ apples‚ honey and mustard.


Cwrs Garddio Sylfaenol - Garden Basics Course

Dysgwch y pethau sylfaenol am eich gardd‚ ble i ddechrau gyda chynllunio a dylunio eich gardd a deall pa blanhigion fydd yn ffynnu.

Get to know the basics about your garden‚ where to start with planning and designing your garden and understanding what plants will thrive.


Cyngerdd Haf/Midsummer Concert

Haf arbennig i’r teulu cyfan
18fed Mehefin 2022

Yn amgylchedd ryfeddol y Tŷ Gwydr Mawr gan yr Arglwydd Foster - y tŷ gwydr un bwa mwyaf yn y byd - bydd 55 aelod o Symphonica Tywi yn dechrau tiwnio am 7.30pm ac yn parhau nes iddi nosi.

Atgoffir aelodau i sicrhau eu bod yn dod â’u cardiau aelodaeth gyda nhw i ddilysu eu tocynnau disgownt.

Summer special is a family affair
18th June 2022

In the stunning surrounds of Lord Foster’s awesome Great Glasshouse - the world’s largest single-span glasshouse - the 55-piece Symphonica Tywi will strike up at 7.30pm and play until dusk.

Members are reminded to make sure they bring their membership cards to validate their discounted tickets.


Welly Wednesday 11:00-12:00

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored.

Dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn - 1 tocyn = 1 plentyn.

O hyn ymlaen, fydd Dydd Mercher Mwdlyd gyda ffi archebu o £1* ar gyfer pob plentyn ac mae mynediad arferol i'r Ardd Fotaneg yn berthnasol. Mae mynediad i'r Ardd dal am ddim i Aelodau'r Ardd.

*Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi archebu o £1.


Welly Wednesday features an hour of fun outdoor activities.

No more than 2 children per adult - 1 ticket = 1 child.

Welly Wednesday now has a £1 booking fee* for every child and normal Botanic Garden admission applies. Free Garden entry still applies to Garden Members.

*Please note that the £1 booking fee is non-refundable.


Welly Wednesday 13:00-14:00

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored.

Dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn - 1 tocyn = 1 plentyn.

O hyn ymlaen, fydd Dydd Mercher Mwdlyd gyda ffi archebu o £1* ar gyfer pob plentyn ac mae mynediad arferol i'r Ardd Fotaneg yn berthnasol. Mae mynediad i'r Ardd dal am ddim i Aelodau'r Ardd.

*Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi archebu o £1.


Welly Wednesday features an hour of fun outdoor activities.

No more than 2 children per adult - 1 ticket = 1 child.

Welly Wednesday now has a £1 booking fee* for every child and normal Botanic Garden admission applies. Free Garden entry still applies to Garden Members.

*Please note that the £1 booking fee is non-refundable.


 

National Botanic Garden of Wales

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Cofrestrwyd yng Nghymru Rhif 2909098 ac Elusen gofrestredig Rhif 1036354.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN. Ffôn 01558 667149


The National Botanic Garden is a company limited by guarantee. Registered in Wales with No. 2909098 and a Charity registered with No. 1036354.

National Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne, Carmarthenshire, SA32 8HN. Tel. 01558 667149