Beth Sydd Ymlaen/What's On

• Mynediad i'r Ardd / Entry to the Garden

Tocynnau ar gyfer fynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Tickets for entry to the National Botanic Garden of Wales.


* Bore Coffi Aelodau/Member Coffee Morning

Te a choffi wrth gyraedd.

Mae pob sgwrs yn Theatr Botanica.

Mae mynediad i’r Ardd yn berthnasol i’r rhai nad ydynt yn aelodau.


Tea and coffee on arrival.

All talks are in Theatr Botanica.

Garden admission applies to non-members.


* Cadw Gwenyn Mawrth - Tues Beekeeping

Mae’r cwrs yn dechrau ddydd Mawrth Mai 16 ac yn rhedeg 10yb-3.30yp bob dydd Mawrth am bum wythnos, yn gorffen ar 13 Mehefin

Bydd y cwrs yn ymdrin â phob agwedd o gadw gwenyn ac mae’n ymarferol iawn. Darperir theori sylfaenol sy’n ymwneud â chadw gwenyn, ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol arall y bydd angen i chi ddechrau’r hobi hynod ddiddorol a gwerth chweil hwn.

Bydd siwtiau gwenyn a menig yn cael eu darparu ac argymhellir bod esgidiau cadarn yn cael eu gwisgo.

Cost y cwrs yw £175 y person


The course begins on Tuesday May 16 and runs 10am-3.30pm every Tuesday for five weeks, ending on June 13.

The course will cover all aspects of beekeeping and is very much hands-on. Basic theory involved in keeping bees is provided, along with other useful information you?ll need to start this fascinating and rewarding hobby.

Bee suits and gloves will be provided and it is recommended that sturdy outdoor boots/wellingtons are worn.

Cost of the course is £175 per person


* Cadw Gwenyn Mercher - Weds Beekeeping

Mae’r cwrs yn dechrau ddydd Mercher Ebrill 12 ac yn rhedeg 10yb-3.30yp bob dydd Mercher am bum wythnos, yn gorffen ar 10 Mai.

Bydd y cwrs yn ymdrin â phob agwedd o gadw gwenyn ac mae’n ymarferol iawn. Darperir theori sylfaenol sy’n ymwneud â chadw gwenyn, ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol arall y bydd angen i chi ddechrau’r hobi hynod ddiddorol a gwerth chweil hwn.

Bydd siwtiau gwenyn a menig yn cael eu darparu ac argymhellir bod esgidiau cadarn yn cael eu gwisgo.

Cost y cwrs yw £175 y person


The course begins on Wednesday April 12 and runs 10am-3.30pm every Wednesday for five weeks, ending on May 10.

The course will cover all aspects of beekeeping and is very much hands-on. Basic theory involved in keeping bees is provided, along with other useful information you?ll need to start this fascinating and rewarding hobby.

Bee suits and gloves will be provided and it is recommended that sturdy outdoor boots/wellingtons are worn.

Cost of the course is £175 per person


* Cwrs Sul y Mamau - Mothers' Day Course

Cwrs Creu Torch a Threfnu Blodau Sul y Mamau. Lle i fam ac un gwestai. £60 am y ddau berson. Rhaid i fynychwyr fod yn 10 mlwydd oed neu’n hŷn.

Dydd Sul, Mawrth 19eg 9.30yb-12yp neu 12.30-3yp.


Mothers’ Day Wreath Making and Flower-arranging course. Space for one mother and one guest. £60 for both people. Attendees must be aged 10 years or older.

Sunday, March 19th 09:30-12:00 or 12:30-15:00.


* Cwrs Torchau'r Pasg - Easter Wreath Course

Cwrs Gwneud Torchau’r Pasg ar Sul y Pasg (9/04/23). £50 y person (aelodau £40), yn addas ar gyfer 10 oed neu’n hŷn. 9.30-12.00 neu 12.30-3.00.

Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau a the a choffi.


Easter Wreath-making Course on Easter Sunday (9/04/23). £50 per person (members £40), suitable for 10 years or over. 9.30-12.00 or 12.30-3.00.

All materials and tea and coffee included.


* Mercher Mwdlyd/Welly Wednesday 11:00-12:00

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored.

Dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn - 1 tocyn = 1 plentyn.

O hyn ymlaen, fydd Dydd Mercher Mwdlyd gyda ffi archebu o £1* ar gyfer pob plentyn ac mae mynediad arferol i'r Ardd Fotaneg yn berthnasol. Mae mynediad i'r Ardd dal am ddim i Aelodau'r Ardd.

*Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi archebu o £1.


Welly Wednesday features an hour of fun outdoor activities.

No more than 2 children per adult - 1 ticket = 1 child.

Welly Wednesday now has a £1 booking fee* for every child and normal Botanic Garden admission applies. Free Garden entry still applies to Garden Members.

*Please note that the £1 booking fee is non-refundable.


* Mercher Mwdlyd/Welly Wednesday 13:00-14:00

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored.

Dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn - 1 tocyn = 1 plentyn.

O hyn ymlaen, fydd Dydd Mercher Mwdlyd gyda ffi archebu o £1* ar gyfer pob plentyn ac mae mynediad arferol i'r Ardd Fotaneg yn berthnasol. Mae mynediad i'r Ardd dal am ddim i Aelodau'r Ardd.

*Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi archebu o £1.


Welly Wednesday features an hour of fun outdoor activities.

No more than 2 children per adult - 1 ticket = 1 child.

Welly Wednesday now has a £1 booking fee* for every child and normal Botanic Garden admission applies. Free Garden entry still applies to Garden Members.

*Please note that the £1 booking fee is non-refundable.


AG/EHE - Addysg Awyr Agored / Outdoor Education

Mae’r wers yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Garddwriaeth CA/KS 1/2 Horticulture

Mae’r wers Garddwriaeth yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This Horticulture lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Garddwriaeth CA/KS 3/4 Horticulture 1030

Mae’r wers Garddwriaeth yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


Mae’r cwrs yma ar gyfer myfyrwyr sydd heb fynychu’r wers garddwriaeth CA 3/4 blwyddyn ddiwethaf.


This Horticulture lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.

This course is for students who did not attend the KS3/4 Horticulture lessons last year.


AG/EHE - Garddwriaeth CA/KS 3/4 Horticulture 1300

Mae’r wers Garddwriaeth yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


Mae’r cwrs yma ar gyfer myfyrwyr gwnaeth fynychu’r wers garddwriaeth CA 3/4 blwyddyn ddiwethaf.


This Horticulture lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.

This course is for students who did attend the KS3/4 Horticulture lessons last year.


AG/EHE - Gwyddoniaeth CA 2/3 - Science KS 2/3

Mae’r wers Gwyddoniaeth yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This Science lesson is available to families who live in Carmarthenshire and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Mathemateg CA2/3 - KS2/3 Maths

Mae’r wers Mathemateg yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This mathematics lesson is available to families who live in Carmarthenshire and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Saesneg CA/KS 1 English

Mae’r wers Saesneg yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This English lesson is available to families who live in Carmarthenshire and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Saesneg CA/KS 2/3 English

Mae’r wers Saesneg yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This English lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Saesneg CA/KS 3/4 English

Mae’r wers Saesneg yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This English lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


CA/KS1 Gwyddoniaeth a Mathemateg/Science and Maths

Mae’r wers yma ar gael i unrhyw deulu sydd gydag aelodaeth o’r cyngor neu sydd wedi prynu aelodaeth yn annibynnol. Mae yna gost ychwanegol o £5 y plentyn.


This lesson is available to any family who have a membership - either through the council or bought independently. There is an additional cost of £5 per child to this lesson.


CA/KS2-3 Gwyddoniaeth/Mathemateg-Science/Maths

Mae’r wers yma ar gael i unrhyw deulu sydd gydag aelodaeth o’r cyngor neu sydd wedi prynu aelodaeth yn annibynnol. Mae yna gost ychwanegol o £5 y plentyn.


This lesson is available to any family who have a membership - either through the council or bought independently. There is an additional cost of £5 per child to this lesson.


 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru / National Botanic Garden of Wales

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Cofrestrwyd yng Nghymru Rhif 2909098 ac Elusen gofrestredig Rhif 1036354.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN. Ffôn 01558 667149


The National Botanic Garden is a company limited by guarantee. Registered in Wales with No. 2909098 and a Charity registered with No. 1036354.

National Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne, Carmarthenshire, SA32 8HN. Tel. 01558 667149